ViaPharma

  • Khách hàng: ViaPharma s.r.o.
  • Địa chỉ: Prague, Cộng hòa Séc
  • Nội dung: Xây dựng phòng sạch và cơ sở để sản xuất thuốc không vô trùng
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2014
  • Category: ,