Bioveta

  • Khách hàng: Bioveta a.s
  • Địa chỉ: Ivanovice na Hané, Cộng hòa Séc
  • Nội dung: Xây dựng cơ sở sinh học công nghệ cao, sạch
  • Hình thức: Vận chuyển, lắp đật tận nơi
  • Thời gian: 2017
  • Category: