Thermo Fisher Scientific Baltics

  • Khách hàng: Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB
  • Địa chỉ: Vilnius, Lithuania
  • Nội dung: Buồng vô trùng công nghệ Aseptic
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2015
  • Category: