Teva Czech

  • Khách hàng: Teva Czech Industries s.r.o
  • Địa chỉ: Opava - Komárov, Czech Republic
  • Nội dung: Thay thế bộ lọc và lò phản ứng
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2017
  • Category: