• Khách hàng: ZAO RAFARMA
  • Địa chỉ: Terbuny, Liên bang Nga
  • Nội dung: Tích hợp hệ thống dược
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả tài liệu chuyên môn
  • Thời gian: 2007
  • Category: