Pro.Med.CS Praha

  • Khách hàng: PRO.MED.CS Praha a.s.
  • Địa chỉ: Prague, Cộng hòa Séc
  • Nội dung: Xây dựng kho thuốc
  • Hình thức: Vận chuyển và lắp đặt trang thiết bị điều hòa
  • Thời gian: 2014
  • Category: