Pharmidea Injections

  • Khách hàng: SIA PHARMIDEA
  • Địa chỉ: Olaine, Latvia
  • Nội dung: Sản xuất thuốc tiêm
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2017
  • Category: