Pharmidea Cytostatic Injection

  • Khách hàng: SIA PHARMIDEA
  • Địa chỉ: Olaine, Latvia
  • Nội dung: Nguồn và hệ thống phân phối nước tiêm
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2009
  • Category: