Medis International

  • Khách hàng: MEDIS INTERNATIONAL a.s.
  • Địa chỉ: Bolatice, Cộng hòa Séc
  • Nội dung: Sản xuất và đóng gói Tablet
  • Hình thức: Chuyển giao tài liệu thiết kế
  • Thời gian: 2009
  • Category: