Interpharma Praha

  • Khách hàng: Interpharma Praha, a.s.
  • Địa chỉ: Prague, Cộng hòa Séc
  • Nội dung: Sản xuất API
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2011
  • Category: